התחברות לאתר

תפריט

תקנון – תנאי שימוש באתר סוד הקסם

סנייפ בשיעור שיקויים עם הארי
איור: דפנה רוזין

תקנון -תנאי שימוש באתר סוד הקסם

תקף מתאריך: 31.7.22

1.מבוא

1.1. השימוש באתר sodhakesem.co.il שהינו אתר מסחר אלקטרוני (להלן: "האתר" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמשת" או "המזמינה") לתנאים כאמור.

1.2. השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשות אשר כשירות משפטית או לתאגידים.

1.3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, "סוד הקסם – מעבר למילים", מספר עוסק 033856873 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסות לאתר ו/או המשתמשות בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכימה לכל תנאי השימוש, אל תעשי שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש.

1.4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשי בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

1.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקשת לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה לכל תנאי השימוש, נא הימנעי מכל שימוש באתר.

1.6. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמשת לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.1.10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא sodhakesem.hp@gmail.com או בכל דרך אחרת המפורטת באתר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמשת לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא sodhakesem.hp@gmail.com או בכל דרך אחרת המפורטת באתר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמשת לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.11. יובהר כי האתר של המפעילה אינו קשור קשר עסקי כלשהו להארי פוטר ו/או לבעלי הזכויות מטעם הארי פוטר, ומדובר באתר עצמאי מטעם המפעילה.

1.12. לאור מהות המוצרים הנרכשים באתר ובהתאם למפורט בתנאי שימוש אלה, לא ניתן לקבל החזר כספי בגין רכישת מוצרים באתר למעט אם מצוין אחרת במפורש ובכתב.

1.13. רכישות של מוצרים באתר מהווה רכישה של רשיון שימוש פרטי בלבד, ואין ברכישה כדי להעביר ו/או להקנות, במפורש או במשתמע, את זכויות היוצרים במוצרים מהמפעילה למשתמשת אשר כאמור רוכש רשיון שימוש פרטי בלבד, הכל בכפוף לתנאי שימוש אלה.

2. הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, מידע על מוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"את" ו"משתמשות", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי המפעילה לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהלת עסקים.

"מוצרים", משמעותם כל המוצרים המופיעים באתר הזמינים לרכישה.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידייך ו/או הנאספים על ידי המפעילה במהלך השימוש באתר.

3. רכישות באתר

3.1. המפעילה משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת ייתכנו טעויות סופר בתום לב אשר בגינם למפעילה לא תהיה כל אחריות.

3.2. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי או בכל דרך אחרת כפי שייקבע מעת לעת על ידי המפעילה. יובהר כי המפעילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמשת יהיו טענות נגדה בשל כך.

3.3. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות הדוא"ל לכתובת שתזין המשתמשת. יודגש כי באחריות המשתמשת לוודא כי הקלידה כתובת דוא"ל נכונה וכי בתיבת הדוא"ל שלה אין חסימה כלשהי מקבלת דוא"ל.

3.4. יצוין כי במידה ותוך 30 ימים המשתמשת לא תדווח למפעילה כי הייתה תקלה בקבלת המוצרים (למשל כי אלה לא התקבלו בתיבת הדוא"ל שלה) אזי המשתמשת תיחשב כמי שוויתר על הזמנתה והמפעילה תהא רשאית לא לספק לה יותר את המוצר, זאת מבלי שהמזמינה תהיה זכאית להחזר כספי כלשהו.

3.5. מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים בכל מקום אחר לרבות, אך לא רק, בעמודים עסקיים של המפעילה ברשתות החברתיות. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.

4. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

4.1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמינה רשאית לבטל את הזמנתה ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליה בכפוף להוראות שלהלן.

4.2. מכיוון שהמוצרים שניתן לרכוש דרך האתר מהווים מידע ו/או ניתנים לשכפול/הקלטה/שיעתוק אזי על פי דין לא יינתן החזר כספי לאחר רכישת המוצרים. משכך, המשתמשת מתבקשת לוודא כי הזמנה כאמור אכן תואמת את צרכיה.

4.3. המפעילה שומרת על זכותה לבטל עסקה לרכישת מוצר באתר ככל והתברר כי הייתה טעות בתום לב במחיר של אחד מהמוצרים באתר.

5. אחריות והיעדר אחריות; פרסום תגובות ותכנים אחרים באתר

5.1. מגוון המוצרים הזמינים למכירה באתר עשוי להשתנות מעת לעת ועל כן ייתכנו חוסרים בחלק מהמוצרים המופיעים באתר. במקרה של חוסר במלאי מסוים המזמינה לא תחויב בגין הזמנתה בעבור אותו מוצר שהיה חסר במלאי.

5.2. המפעילה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם רכישת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק למשתמשת מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, ביכולתה של המשתמשת ליצור קשר עם המפעילה ולתאם קבלת החזר כספי.

5.3. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני והמפעילה אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן המפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

5.4. המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמינה כתוצאה מרכישה באתר לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתה ו/או בידיעתה של המזמינה ו/או הקלדה שגויה של כתובת דוא"ל למשלוח המוצרים ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

5.5. על המשתמשות באתר המפרסמות תגובות ופרסומים אחרים יחולו התנאים שבסעיף זה בנוסף ליתר תנאי השימוש ומבלי לגרוע מהם.

5.6. המשתמשת מתחייבת כלפי המפעילה כי לא יפרסם באתר לרבות בתגובות לבלוגים באתר כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשות אינטרנט בכלל, ובמשתמשות האתר והמפרסמות בפרט.

5.7. חל איסור על המשתמשת להשתמש בפרטים כוזבים, להתחזות לכל אדם או להטעות את המפעילה ו/או את המשתמשות בשירות בדרך אחרת.

5.8. המפעילה רשאית לפעול כנגד משתמשת המפרה אילו מההתחייבויות שלעיל, לרבות אך לא רק חסימתה משימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמשת לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

5.9. בשימוש באתר המשתמשת מסכימה כי כל עוד השירות פעיל, ייעשה שימוש בתכנים אותם העלתה בלא שהשימוש יזכה אותה בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתכנים אלה לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות כל דין.

5.10. המפעילה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתוכן המפורסם ע"י משתמשות (הנחשבות לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם באתר על ידי המשתמשת, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

5.11. המשתמשת מאשרת כי יש בידי המפעילה את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש וכל פרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת על זכותה לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמשת המפרה תנאים וסעיפים אלה או המפרה את זכויותיהם של אחרים.

6. דיוור ישיר

6.1. המפעילה עשויה להציע למשתמשות באתר להצטרף לרשימת התפוצה של המפעילה על מנת להציע להן וליידע אותן בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשות בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

6.2. למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

7. קניין רוחני

7.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו לרבות המוצרים המוצעים למכירה באתר שמורות באופן בלעדי למפעילה.

7.2. יודגש כי רכישה של המוצרים הינה רכישה של רשיון שימוש בלבד למטרותיה האישיות והפרטיות של המשתמשת, ואין ברכישה כדי להקנות את הבעלות בזכויות במוצרים למשתמשת (לרבות זכויות היוצרים). משכך חל איסור לעשות כל שימוש במוצרים שאינו שימוש אישי ו/או פרטי ואין למכור ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש מסחרי במוצרים ללא אישור מפורש ובכתב של המפעילה.

7.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

7.4. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו ו/או במוצרים לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

7.5. המשתמשת מתחייבת כי לא תפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייבת המשתמשת כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תעתיק ו/או תשעתק ו/או תשכפל/או תכין יצירות נגזרות ו/או תשנה ו/או תתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

7.6. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמשת מאשרת כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותה בקשר עם שימוש שתעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

7.7. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למפעילה על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל בפרטים המופיעים בתנאי שימוש אלה.

8. שימוש במידע פרטי ואבטחה

8.1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשות באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

8.2. האתר של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשות. כל המשתמשת באתר ובשירותיו מתחייבת כי לא תעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשות ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמשת מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמשת באם תפעל כאמור.

8.3. ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים שאינם באחריות המפעילה. המפעילה אינה מתחייבת כי קישורים המצויים באתר ו/או במסגרת דיוורים ו/או מסרונים אשר יישלחו למשתמשת יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמשת ו/או לרכושה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

9. תקופה וסיום

9.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו תעשה המשתמשת שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמשת.

9.2. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש, באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

9.3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש, או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

9.4. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום השימוש של המשתמשת באתר.

10. כללי, סמכות שיפוט והודעות

10.1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

10.2. חשבון המשתמשת באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

10.3. המידע והשירות מוצעים למשתמשת כמות שהם AS-IS, והמשתמשת מסכימה ומאשרת כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי הקשור למשתמשת בגין שימוש שהמשתמשת עשתה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמשת על מידע המוצג באתר.

10.4. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש הינו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

10.5. כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך עם שליחתו בדואר אלקטרוני כאשר בידי השולחת ישנו אישור מסירה מצד המפעילה.

מדיניות פרטיות – סוד הקסם

תקף מתאריך: 31.7.22

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
המפעילה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשות באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמשת, המפעילה מפרסמת את מדיניות הפרטיות הזו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשת בעת שימושה באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר.

1. כללי

1.1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר, המשתמשת עשויה להתבקש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה ובהם שם וכתובת דוא"ל. פרטים אלה נשמרים ע"י המפעילה במאגר הלקוחות שלה ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטי כרטיס אשראי, ככל ויתבקשו, נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע"י המפעילה.

1.2. בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמשת באתר, ובהם מוצרים בהם התעניינה המשתמשת, עמודים בהם צפתה, מוצרים שנרכשו על ידה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמשת באופן אישי.

2. מאגר המידע והשימוש בו

הנתונים הנאספים אודות המשתמשת שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות

כל דין ולשם המטרות הבאות:
• לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
• לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמשת אישית);
• אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
• יצירת קשר עם המשתמשת בדבר סטטוס הזמנתה;
• גביית תשלום;
• לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

3. מטרות השימוש במידע

3.1. פרטי משתמשת אשר יימסרו על ידה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמשת מאשרת כי המידע שנמסר על-ידה ו/או ייאסף אודותיה יישמר במאגר המידע של המפעילה לצרכים הבאים:
• שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון ובהתאם להוראות הדין (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
• עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;
• צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
• צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
• מתן שירותים למשתמשת והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

3.2. ידוע למשתמשת כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונה ובהסכמתה. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמשת במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשות על פי שיקול דעתה של המפעילה.

4. מסירת מידע לצד שלישי

להלן מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמשת עם צדדים שלישיים:
• כאשר המשתמשת אישרה למפעילה להעביר את פרטיה האישיים לצדדים שלישיים;
• במקרה בו תפר המשתמשת את תנאי השימוש באתר או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
• על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
• במקרה בו המפעילה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
• בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
• על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
• על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
• כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
• על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשות האתר או אחרים;
• בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

5. מידע מצטבר ובלתי אישי

המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרות באתר וכמות המוצרים שנמכרו. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמשת ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

6. צדדים שלישיים

6.1. ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכולה המשתמשת להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמשת ובמקרים מסוימים, לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמשת באתרים הללו.

6.2. כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמשת לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.

6.3. המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies", על מנת לאסוף מידע אודות משתמשות אשר צופות או מבצעות אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.

7. בחירות המשתמשת אודות איסוף ושימוש במידע

המשתמשת רשאית לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא תוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שתירשם לשירותי המפעילה לרבות ביצוע הזמנות באתר.

8. שימוש בטכנולוגיות איסוף

8.1. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר של המשתמשת ואודות פעילות המשתמשת באתר.

8.2. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמשת באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהן. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמשת, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

9. אבטחת מידע

9.1. המפעילה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

9.2. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמשת במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.

10. זכות לעיין במידע ולעדכנו

10.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתמשת שעיינה במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאית לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליה כאמור לעיל.

10.2. פנייה כזו יש להפנות למפעילה בדוא"ל שכתובתו היא sodhakesem.hp@gmail.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמשת לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

10.3. אם המידע שבמאגר המידע של המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמשת, היא רשאית על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע.

11. שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרה המשתמשת, תפורסם על כך הודעה באתר המפעילה.

Scroll to Top
רוצה לדבר?

ניתן להשאיר לנו פניה בטופס כאן ונחזור עם תשובה בהקדם

נא לציין כתובת אימייל תקינה לחזור אליה. למענה מהיר בוואטסאפ רצוי להשאיר מס טלפון.

אימייל:
sodhakesem.hp@gmail.com
טלפון: 052-8313317
זמינים גם ב:
פייסבוק או אינסטגרם

רוצה להתחבר?

נתקלת בבעיה?
ניתן ליצור עימנו קשר

פנייתך נשלחה

אנחנו תמיד עונים -🦉 ינשוף תשובה יישלח לביתך בהקדם (עד 24 שעות).

*כדאי לבדוק גם את תיבת קידומי מכירות
או ספאם (מוגלגים, שיהיו בריאים…)

אימייל:
sodhakesem.hp@gmail.com
טלפון: 052-8313317
זמינים גם ב:
פייסבוק או אינסטגרם